Eg­za­miny na stop­nie Choy Lee Fut Kung Fu

Już 19 czerwca od­będą się ko­lejne eg­za­miny na stop­nie za­awan­so­wa­nia w Choy Lee Fut Kung Fu dla uczniów na­szej szkoły. W niedzielę 19 czerwca za­pra­szamy o wska­za­nych porach:

12:00 – ŻÓŁTY I – dzieci
13:00 – ŻÓŁTY – mło­dzież i do­ro­śli
14:00 – ŻÓŁTY I – mło­dzież i dorośli

15:00 – 17:00 – przerwa

17:00 – POMARAŃCZOWY I – dzieci
18:00 – POMARAŃCZOWY II – dzieci, młodzież i dorośli

ok 19:30 – koniec

Ostatnie wpisy: